Constant Field Values


Contents
de.aitools.*

de.aitools.aq.algebra.vector.VectorSort
public static final int NO_NODE -1

de.aitools.aq.graph.weighted.UndirectedGraph<V>
public static final double DEFAULT_UNCONNECTED_WEIGHT 0.0

de.aitools.aq.graph.weighted.UndirectedIntGraph
public static final double DEFAULT_UNCONNECTED_WEIGHT 0.0

de.aitools.aq.graph.weighted.UndirectedLongGraph
public static final double DEFAULT_UNCONNECTED_WEIGHT 0.0

de.aitools.aq.invertedindex.core.Configuration
public static final java.lang.String NATIVE_LIB "aitools3-aq-invertedindex-1.2.6-jna"

de.aitools.aq.invertedindex.core.Record<E extends Value>
public static final java.lang.String EMPTY_KEY "EMPTY_KEY"
public static final char SEPARATOR 9

de.aitools.aq.invertedindex.generated.IndexMessages.Configuration
public static final int AVAILABLE_MEMORY_FIELD_NUMBER 3
public static final int INDEX_DIRECTORY_FIELD_NUMBER 2
public static final int INPUT_DIRECTORY_FIELD_NUMBER 1
public static final int INPUT_FORMAT_FIELD_NUMBER 5
public static final int POSTLIST_SORTING_FIELD_NUMBER 4

de.aitools.aq.invertedindex.generated.IndexMessages.Header
public static final int INDEXING_DURATION_FIELD_NUMBER 6
public static final int KEY_COUNT_FIELD_NUMBER 2
public static final int MAJOR_VERSION_FIELD_NUMBER 5
public static final int MINOR_VERSION_FIELD_NUMBER 4
public static final int PAYLOAD_FIELD_NUMBER 1
public static final int POSTLIST_SORTING_FIELD_NUMBER 8
public static final int VALUE_CLASS_NAME_FIELD_NUMBER 7
public static final int VALUE_COUNT_FIELD_NUMBER 3

de.aitools.aq.invertedindex.usage.MyProtobufObject.Person
public static final int EMAIL_FIELD_NUMBER 3
public static final int ID_FIELD_NUMBER 1
public static final int NAME_FIELD_NUMBER 2

de.aitools.aq.invertedindex.util.InvertedFileWriter<V extends Value>
public static final char SEPARATOR 9

de.aitools.aq.invertedindex.util.TokenStream
public static final int EOF -1
public static final int EOL 10
public static final int WORD -3

de.aitools.aq.invertedindex.value.Value
public static final char SEPARATOR 32

de.aitools.aq.structure.graph.UndirectedGraph<V>
public static final double DEFAULT_UNCONNECTED_WEIGHT 0.0

de.aitools.aq.structure.graph.UndirectedIntGraph
public static final double DEFAULT_UNCONNECTED_WEIGHT 0.0

de.aitools.aq.structure.graph.UndirectedLongGraph
public static final double DEFAULT_UNCONNECTED_WEIGHT 0.0

de.aitools.aq.util.Record<V extends Value>
public static final char DELIMITER 9

de.aitools.aq.value.Value
public static final char DELIMITER_C 32
public static final int SIZEOF_BYTE 1
public static final int SIZEOF_DOUBLE 8
public static final int SIZEOF_FLOAT 4
public static final int SIZEOF_INT 4
public static final int SIZEOF_LONG 8
public static final int SIZEOF_SHORT 2

de.aitools.aq.value.pair.DoubleDouble
public static final int NATIVE_TYPE_ID 201

de.aitools.aq.value.pair.DoubleInt
public static final int NATIVE_TYPE_ID 202

de.aitools.aq.value.pair.DoubleLong
public static final int NATIVE_TYPE_ID 203

de.aitools.aq.value.pair.DoubleString
public static final int NATIVE_TYPE_ID 250

de.aitools.aq.value.pair.IntDouble
public static final int NATIVE_TYPE_ID 204

de.aitools.aq.value.pair.IntInt
public static final int NATIVE_TYPE_ID 205

de.aitools.aq.value.pair.IntLong
public static final int NATIVE_TYPE_ID 206

de.aitools.aq.value.pair.IntString
public static final int NATIVE_TYPE_ID 251

de.aitools.aq.value.pair.LongDouble
public static final int NATIVE_TYPE_ID 207

de.aitools.aq.value.pair.LongInt
public static final int NATIVE_TYPE_ID 208

de.aitools.aq.value.pair.LongLong
public static final int NATIVE_TYPE_ID 209

de.aitools.aq.value.pair.LongString
public static final int NATIVE_TYPE_ID 252

de.aitools.aq.value.pair.ShortInt
public static final int NATIVE_TYPE_ID 210

de.aitools.aq.value.quadruple.DoubleDoubleIntInt
public static final int NATIVE_TYPE_ID 401

de.aitools.aq.value.quadruple.DoubleDoubleLongLong
public static final int NATIVE_TYPE_ID 402

de.aitools.aq.value.quadruple.DoubleLongLongInt
public static final int NATIVE_TYPE_ID 408

de.aitools.aq.value.quadruple.IntIntDoubleDouble
public static final int NATIVE_TYPE_ID 403

de.aitools.aq.value.quadruple.IntIntLongLong
public static final int NATIVE_TYPE_ID 404

de.aitools.aq.value.quadruple.LongDoubleLongInt
public static final int NATIVE_TYPE_ID 405

de.aitools.aq.value.quadruple.LongLongDoubleDouble
public static final int NATIVE_TYPE_ID 406

de.aitools.aq.value.quadruple.LongLongIntInt
public static final int NATIVE_TYPE_ID 407

de.aitools.aq.value.single.SingleBuffer
public static final int NATIVE_TYPE_ID 104

de.aitools.aq.value.single.SingleDouble
public static final int NATIVE_TYPE_ID 101

de.aitools.aq.value.single.SingleInt
public static final int NATIVE_TYPE_ID 102

de.aitools.aq.value.single.SingleLong
public static final int NATIVE_TYPE_ID 103

de.aitools.aq.value.single.SingleString
public static final int NATIVE_TYPE_ID 105

de.aitools.aq.value.triple.DoubleDoubleDouble
public static final int NATIVE_TYPE_ID 301

de.aitools.aq.value.triple.DoubleIntDouble
public static final int NATIVE_TYPE_ID 302

de.aitools.aq.value.triple.DoubleIntInt
public static final int NATIVE_TYPE_ID 303

de.aitools.aq.value.triple.IntDoubleDouble
public static final int NATIVE_TYPE_ID 304

de.aitools.aq.value.triple.IntIntDouble
public static final int NATIVE_TYPE_ID 305

de.aitools.aq.value.triple.IntIntInt
public static final int NATIVE_TYPE_ID 306

de.aitools.aq.value.triple.LongDoubleDouble
public static final int NATIVE_TYPE_ID 307

de.aitools.aq.value.triple.LongIntDouble
public static final int NATIVE_TYPE_ID 308

de.aitools.aq.value.triple.LongIntInt
public static final int NATIVE_TYPE_ID 309

de.aitools.aq.websearch.Query
public static final java.lang.String OFFSET "offset"
public static final java.lang.String PHRASE "phrase"
public static final java.lang.String RESULTS "results"
public static final java.lang.String URL "url"

de.aitools.aq.websearch.Result
public static final java.lang.String HTML "html"
public static final java.lang.String RANK "rank"
public static final java.lang.String SOURCE "source"
public static final java.lang.String SUMMARY "summary"
public static final java.lang.String TITLE "title"
public static final java.lang.String TOTAL "total"
public static final java.lang.String URL "url"

de.aitools.aq.websearch.engines.ASearchEngine
public static final int DEFAULT_RESULTS 100
public static final java.lang.String QUERY "query"
public static final java.lang.String RESULTS "results"
public static final java.lang.String URL "url"

de.aitools.aq.websearch.engines.ChatNoir
public static final java.lang.String WARC_TREC_ID "WarcTrecID"

de.aitools.aq.websearch.engines.Etools
public static final java.lang.String MAX_RESULTS "maxRecords"

de.aitools.aq.websearch.engines.Yahoo
public static final int MAX_RESULTS 1000

de.aitools.aq.websearch.oauth.HttpParameters
public static final java.lang.String OAUTH "OAuth"
public static final java.lang.String REALM "realm"

de.aitools.aq.websearch.oauth.OAuth
public static final java.lang.String ENCODING "UTF-8"
public static final java.lang.String HMAC "HmacSHA1"
public static final java.lang.String HTTP_AUTHORIZATION_HEADER "Authorization"
public static final java.lang.String OAUTH_CONSUMER_KEY "oauth_consumer_key"
public static final java.lang.String OAUTH_HASHMETHOD "HMAC-SHA1"
public static final java.lang.String OAUTH_NONCE "oauth_nonce"
public static final java.lang.String OAUTH_PREFIX "oauth"
public static final java.lang.String OAUTH_SIGNATURE "oauth_signature"
public static final java.lang.String OAUTH_SIGNATURE_METHOD "oauth_signature_method"
public static final java.lang.String OAUTH_TIMESTAMP "oauth_timestamp"
public static final java.lang.String OAUTH_VERSION "oauth_version"
public static final java.lang.String REQUEST_METHOD "GET"
public static final java.lang.String VERSION "1.0"

de.aitools.aq.websearch.serializer.ASerializer
public static final java.lang.String DEFAULT_PATH "/tmp"

de.aitools.aq.websearch.serializer.FileSerializer
public static final java.lang.String EXT ".html"
public static final char LINE_BREAK 10
public static final char SEPARATOR 9

de.aitools.aq.websearch.serializer.JavaSerializer
public static final java.lang.String SERIALIZER_EXTENSION ".ser"

de.aitools.aq.websearch.usage.Downloader
public static final java.lang.String CONF_BING "/bing.properties"
public static final java.lang.String CONF_CHATNOIR "/chatnoir.properties"
public static final java.lang.String CONF_ETOOLS "/etools.properties"
public static final java.lang.String CONF_GOOGLE "/google.properties"
public static final java.lang.String CONF_GOOGLE_V2 "/googlev2.properties"
public static final java.lang.String CONF_WIKIPEDIA "/wikipedia.properties"
public static final java.lang.String CONF_YACY "/yacy.properties"
public static final java.lang.String CONF_YAHOO "/yahoo.properties"

de.aitools.aq.websearch.usage.Main
public static final java.lang.String CONF_BING "/bing.properties"
public static final java.lang.String CONF_CHATNOIR "/chatnoir.properties"
public static final java.lang.String CONF_ETOOLS "/etools.properties"
public static final java.lang.String CONF_GOOGLE "/google.properties"
public static final java.lang.String CONF_GOOGLE_V2 "/googlev2.properties"
public static final java.lang.String CONF_WIKIPEDIA "/wikipedia.properties"
public static final java.lang.String CONF_YACY "/yacy.properties"
public static final java.lang.String CONF_YAHOO "/yahoo.properties"

de.aitools.dm.clustering.Clusterer
public static final long DEFAULT_SEED 0L

de.aitools.dm.clustering.ClusteringIO
public static final java.lang.String DELIMITER " "
public static final java.lang.String ENTRY_DELIMITER "\t"
public static final java.lang.String LINE_BREAK "\n"

de.aitools.dm.clusterlabeling.common.CommonSyntaxTokenizer
public static final java.lang.String ALL " <>|\u00b5,;.:-_#\'@\u20ac+*~^\u00b0!\"\u00b2\u00a7\u00ab\u00b3$%&/{([)]=}?\\\u201e\u201d\u00b4`\u201c\t\r\n\f\b\ufffd\u2026\u00a9\u00ae\u2019\u2022\u02c6\u2013\u00c2 \u00c2\u201e\u00c2\u2026\u00c2\u2013\u00c2\u2022\u00c2\u00bb\u00c2\u00ac\u00c2\u20190123456789"

de.aitools.dm.clusterlabeling.validation.internal.RatedPhrase
public static final double BAD 0.0
public static final double EXCELLENT 4.0
public static final double FAIR 2.0
public static final double GOOD 3.0
public static final double PERFECT 5.0

de.aitools.ie.languagedetection.LanguageDetector
public static final java.lang.String SERIALIZATION_NAME "language-model-index.obj"

de.aitools.ie.stemming.DataReader
public static final java.lang.String ISO6393_CODESET_FILE "iso-639-3_20100707.tab"
public static final java.lang.String WALS_AREAS_FILE "areas.csv"
public static final java.lang.String WALS_DATAPOINTS_FILE "datapoints.csv"
public static final java.lang.String WALS_FEATURES_FILE "features.csv"
public static final java.lang.String WALS_LANGUAGES_FILE "languages.csv"
public static final java.lang.String WALS_VALUES_FILE "values.csv"

de.aitools.ie.stemming.analysis.Constants
public static final java.lang.String DATA_DIR "data"
public static final java.lang.String LEAST_FREQUENT_SKIPSTRING_FILENAME "lfskipstring"
public static final java.lang.String LEAST_FREQUENT_SUBSTRING_FILENAME "lfsubstring"

de.aitools.ie.stemming.examples.ExampleTexts
public static final java.lang.String englishtext "Stemming From Wikipedia the free encyclopedia Jump to navigation search In linguistic morphology stemming is the process for reducing inflected or sometimes derived words to their stem base or root form generally a written word form The stem need not be identical to the morphological root of the word it is usually sufficient that related words map to the same stem even if this stem is not in itself a valid root The algorithm has been a long-standing problem in computer science the first paper on the subject was published in 1968 The process of stemming often called conflation is useful in search engines for query expansion or indexing and other natural language processing problems Stemming programs are commonly referred to as stemming algorithms or stemmers"
public static final java.lang.String germantext "Stemming aus Wikipedia der freien Enzyklop\u00e4die Wechseln zu Navigation Suche als Stemming Grundformenreduktion Normalformenreduktion bezeichnet man im Information Retrieval ein Verfahren mit dem verschiedene morphologische Varianten eines Wortes auf ihren gemeinsamen Wortstamm zur\u00fcckgef\u00fchrt werden z. B. Wikis auf Wiki und schrieb auf schreiben Verschiedene Varianten eines Wortes k\u00f6nnen z. B. entstanden sein durch Komposition Dekomposition Flexion Derivation z. B. durch Hinzuf\u00fcgen von Affixen Pr\u00e4fix Suffix Infix und Zirkumfix"
public static final java.lang.String russiantext "\u0421\u0442\u0435\u043c\u043c\u0438\u043d\u0433 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u041c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0438\u0437 \u0412\u0438\u043a\u0438\u043f\u0435\u0434\u0438\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u044d\u043d\u0446\u0438\u043a\u043b\u043e\u043f\u0435\u0434\u0438\u0438 \u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438 \u043a \u043d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0421\u0442\u0435\u0301\u043c\u043c\u0438\u043d\u0433 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u044b \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u043d\u0435\u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043e\u0432\u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u043c\u043e\u0440\u0444\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043a\u043e\u0440\u043d\u0435\u043c \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0410\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c \u0441\u0442\u0435\u043c\u043c\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u0434\u0430\u0432\u043d\u044e\u044e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0443 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430\u0443\u043a \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443 \u0431\u044b\u043b \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d \u0432 1968 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0414\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043f\u043e\u0438c\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0445 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u041a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0442\u0435\u043c\u043c\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c \u0441\u0442\u0435\u043c\u043c\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0441\u0442\u0435\u043c\u043c\u0435\u0440"

de.aitools.ir.fingerprinting.refactored.PrefixDistributionBNC
public static final java.lang.String RESOURCE_FILE "prefix-distribution-bnc.txt"

de.aitools.ir.fingerprinting.refactored.PrefixDistributionTiger
public static final java.lang.String RESOURCE_FILE "prefix-distribution-tiger.txt"

de.aitools.ir.fingerprinting.representer.PrefixClassFunction
public static final int DEFAULT_PREFIX_CLASS_DIMENSION 30

de.aitools.ir.fingerprinting.representer.RandomProjectionFunction
public static final int DEFAULT_PROJECTION_DIMENSION 10

de.aitools.ir.retrievalmodels.document.Document
public static final java.lang.String EMPTY_TEXT ""
public static final java.lang.String ID_UNDEFINED "id-undefined"

de.aitools.ir.retrievalmodels.document.Document.FeatureName
public static final java.lang.String ID "id"
public static final java.lang.String LANGUAGE "language"
public static final java.lang.String TEXT "text"

de.aitools.ir.retrievalmodels.document.Feature
public static final java.lang.String CLASS "clazz"
public static final java.lang.String NAME_UNDEFINED "name-undefined"
public static final java.lang.String TAG_NAME "feature"

de.aitools.ir.retrievalmodels.document.Feature.Attribute
public static final java.lang.String ID "id"
public static final java.lang.String LENGTH "length"
public static final java.lang.String NAME "name"
public static final java.lang.String OFFSET "offset"
public static final java.lang.String VALUE "value"

de.aitools.ir.retrievalmodels.relevance.probabilistic.KullbackLeiblerDivergence
public static final double MAXIMUM_DISTANCE 1.7976931348623157E308

de.aitools.ir.retrievalmodels.representer.OkapiBM25
public static final double B 0.75
public static final double K1 1.2
public static final double K3 1000.0

de.aitools.iv.graphdrawing.datastructures.graph.algorithms.DepthFirstSearch
public static final int black 2
public static final int grey 1
public static final int nil -1
public static final int white 0

de.aitools.iv.graphdrawing.datastructures.graph.algorithms.KNearestNeighbor
public static final int MUTUAL 1
public static final int NORMAL 2

de.aitools.iv.graphdrawing.datastructures.graph.algorithms.SortedEdges
public static final int ALL -1

de.aitools.iv.graphdrawing.misc.ConfigurationDialog
public static final java.lang.String APPLY "Apply"
public static final java.lang.String CANCEL "Cancel"
public static final java.lang.String OK "Ok"
public static final java.lang.String PREVIEW "Preview"

de.aitools.iv.graphdrawing.nativeboxtree.NativeBoxTreeConfiguration
public static final int BOTTOM_UP 1
public static final int LEFT_RIGHT 2
public static final int RIGHT_LEFT 3
public static final int TOP_DOWN 0

de.aitools.ml.conceptlearning.algorithms.MachineLearning
public static final java.lang.String ALL "?"

de.artsystems.*

de.artsystems.smartspell.SmartSpell
public static final java.lang.String CONFIDENCE_THRESHOLD "confidence.threshold"
public static final java.lang.String DICTIONARY_FILE "dictionary.file"
public static final java.lang.String EXECUTABLE_FILE "executable.file"
public static final java.lang.String SERVER_PORT "server.port"